Василь БОБИНСЬКИЙ


Бобинський Василь Петрович народився 11 березня 1898 року в м. Кристинополi (нинi м. Червоноград) на Львiвщинi в сiм'ï залiзничника. Освiту здобув у гiмназiях Львова та Вiдня. Брав участь у першiй свiтовiй вiйнi. З 1922 року спiвпрацював iз прокомунiстичною пресою Захiдноï Украïни, тяжiючи до групи революцiйних письменникiв "Горно". Видавав лiтературний тижневик "Свiтло" (1925-1928), журнал "Вiкна" (1927-1930), в яких пропагував прорадянськi погляди. 1926-го був заарештований польсько-шляхетськими властями. Пiсля виходу на волю вирiшив виïхати на Радянську Украïну разом iз дружиною й сином. 1930 року прийнятий на навчання до аспiрантури Iнституту лiтератури iменi Т. Г. Шевченка АН УРСР, що був тодi в Харковi.
Поет вперше заявив про себе 1919 року, опублiкувавши збiрку "В притворi храму", позначену естетсько-модернiстськими пошуками. Затим побачили свiт книжки лiрики "Нiч кохання"' (1923), "Тайна танцю" (1924), "Поезiï. 1920-1928" (1930), поеми "Смерть Франка" (1927), а також публiцистика "Статтi й памфлети" (1933).
Як i бiльшiсть письменникiв групи "Захiдна Украïна", Бобинський на початку 30-х рокiв зазнав безпiдставних репресiй.
25 грудня 1933 року органами ДПУ був виписаний ордер за - 36 на його арешт. В "Анкетi звинуваченого" в графi "Соцiальне i полiтичне минуле" зазначено: "Служив в австрiйськiй армiï 1916-18 рр. у ранзi молодшого офiцера; в УГА - хорунжим з 1918 по 1919 р.". У постановi на арешт В. Бобинського ( - 737) написано: звинувачується у злочинах, передбачених ст. 54-11 КК УРСР; "належить до украïнськоï контрреволюцiйноï органiзацiï, яка ставила своєю метою повалення Радянськоï влади шляхом збройного повстання, групує повстанськi кадри у вузiвських колах, зв'язаний iз польським консульством у Харковi, є учасником ряду нарад контрреволюцiйноï органiзацiï, перебуває у зв'язках з видатними дiячами цiєï органiзацiï". Ухвалено:
В. Бобинського взяти пiд арешт i тримати в "спецкорпусi ДПУ УРСР".
27 грудня 1933 року В. Бобин-ський подав органам ДПУ заяву, в якiй рiшуче заперечив свою приналежнiсть до украïнськоï вiйськовоï органiзацiï: "Членом УВО я нiколи не був". Проте в протоколах допитiв зазначено, що В. Бобинський уже зiзнався:
"...з 1922-го року i до дня арешту я був членом Украïнськоï Вiйськовоï Органiзацiï (УВО), яка ставила своєю метою шляхом збройного повстання скинути Радянську владу на Украïнi i встановити тут фашистську диктатуру".
В обвинувальному висновку, пiдписаному оперуповноваженим Секретно-полiтичного вiддiлення Соколовим 24.II. 1934 р., констатується: "Бобинський як за кордоном, так i на Радянськiй Украïнi займався розвiдувальною дiяльнiстю на користь УВО, був зв'язаний з самим Донцовим i .його групою". Справу В. Бобинського було передано на розгляд судовоï трiйки ДПУ УРСР з пропозицiєю ув'язнити його у концентрацiйний табiр строком на п'ять рокiв. Заступник прокурора ДПУ УРСР Крайнiй, допитавши В. Бобинського, 28 лютого 1934 року запропонував засудити його на три роки концтаборiв.. Судова трiйка погодилася з цим висновком i винесла рiшення: "Бобинського Василя Петровича заслати у виправно-трудовий табiр строком на три роки".
Подальша доля В. Бобинського невiдома. Блукали чутки, що вiн пережив табiрнi страхiття, був звiльнений, жив десь у Московськiй областi.
Пiсля вiйни реабiлiтацiєю В. Бобинського зайнялася Спiлка письменникiв Украïни. Зокрема, П. Козланюк, А. Турчинська, М. Гаско, Б. Буряк та iн,
29 серпня 1956 року вiйськовий прокурор Киïвського вiйськового округу I. Бударгiн переглянув у порядку нагляду справу В. Бобинського i дiйшов висновку, що вiн був притягнутий до судовоï вiдповiдальностi необгрунтовано, а тому порушив клопотання: рiшення судовоï трiйки при колегiï ДПУ УРСР вiд 28 лютого 1934 року скасувати, а справу припинити за вiдсутнiстю складу злочину.
26 жовтня 1956 року Вiйськовий трибунал Киïвського вiйськового округу згадану постанову судовоï трiйки щодо В. Бобинського скасував, а його реабiлiтував (посмертно).
В офiцiйних виданнях, без вказiвки на джерело, дата його смертi зазначається: 2 сiчня 1938 року. Федiр Погребенник ЛУ 21(4430) 23.05.1991Обычный (Web)Times New RomanArial Unicode MSВасиль БОБИНСЬКИЙВасильев ЕвгенийВасильев Евгений
Василь БОБИНСЬКИЙ