Валентин Чемерис


Валентин Лукич Чемерис народився 8 липня 1936 року в с. Заïченцi на Полтавщинi. Сорок рокiв (з 1953 року) жив i працював у Днiпропетровську, де й розпочався його творчий шлях. 1971 року закiнчив Вищi лiтературнi курси при Лiтературному iнститутi iм. О. М. Горького. Працював у радгоспi, на рядi пiдприємств Приднiпров
Їя, в редакцiях обласних газет, видавництвi ЇПромiнь Ї. У 1989 - 1993 роках був головою Днiпропетровськоï органiзацiï Спiлки письменникiв Украïни. Працював в адмiнiстрацiï Президента Украïни. Нинi живе в Києвi, працює в редакцiï газети ЇЛiтературна Украïна Ї. Прозаïк. Видається з 1962 року, в тому числi й iноземними мовами. Автор 28 книг, серед яких iсторичнi романи: з життя Давнього Риму ЇСкандал в iмператорському сiмействi - та Скiфiï - ЇОльвiя - (видання 1983, 1985, 1990 та 1993 рокiв), ЇСмерть Атея - (1990 рiк, лiтературна премiя iменi Д. I. Яворницького); фантастичнi
- ЇБiлий король детективу Ї, ЇПриреченi на щастя - та iншi. Валентин Чемерис також автор низки гумористичних творiв (збiрок ЇХто на току, а хто на боку Ї, ЇУрок виховання Ї, ЇКоли спокушає диявол Ї, ЇСватання по телефону Ї, ЇГуморески Ї, ЇВуса Ї3 Ї, ЇОперацiя ЇЗемфiра Ї; роману ЇРодина Гордiя Залiзняка Ї; лiрико-гумористичноï повiстi ЇВ понедiлок пiсля вибуху Ї). За збiрку ЇЕлiксир для чоловiкiв - у 1990 роцi йому присуджено республiканську премiю в галузi сатири та гумору iменi Остапа Вишнi. У 1993 роцi вийшов роман В. Чемериса ЇФортеця на Борисфенi Ї, в якому розповiдається про боротьбу за незалежнiсть Украïни. Цiй же темi, тiльки на iншому матерiалi, присвячено роман-есе ЇПрезидент Ї. У 1995 роцi вийшов iсторичний роман ЇЕпiрська вiдьма, або Олiмпiада - цариця Македонська Ї. Повiсть ЇЯ любила Шевченка - датується 1996 роком.
0 - - - - - - - Ї Ї Ї Ї -
Валентин Чемерис