<< Главная страница

Михайло ДРАЙ-ХМАРА


Драй-Хмара Михайло Опанасович народився 10 жовтня 1889 року в селi Малi Канiвцi на Золотонощинi (нинi - Чорнобаïвський район Черкаськоï областi) в козацькiй родинi. Вiн рано залишився без матерi. Батько змiг дати синовi добру освiту. Спершу Михайло закiнчив Золотонiську школу, а згодом - Черкаську гiмназiю. 1906 року за конкурсом вступив до знаменитоï Колегiï Павла @алаAана в Києвi, де вчився разом iз П.Филиповичем. 1910 року став студентом iсторично-фiлологiчного факультету Киïвського унiверситету, пiсля закiнчення якого (1915) був залишений на кафедрi слов'янознавства для пiдготовки до професорського звання. 1913 року вiдряджений за кордон, де студiював фонди бiблiотек та архiвiв Львова, Будапешта, Загреба, Белграда i Бухареста. З початком першоï свiтовоï вiйни як професорський стипендiат працював у Петроградському унiверситетi, а 1917 року повернувся в Украïну. В 1918-23 р.р. - професор Кам'янець-Подiльського унiверситету. З 1923 по 1929 рiк - професор кафедри украïнознавства Киïвського медичного iнституту, а в 1930-33 роках працював у Науково-дослiдному iнститутi мовознавства при ВУАН.
Михайло Драй-Хмара належав до угруповання "неокласикiв", хоча до кiнця не позбувся символiстичних впливiв. Його поетичнiй палiтрi притаманнi вкрай загостренi лiричнi емоцiï, його соковито-язичницька лексика наповнена неологiзмами. До класичних форм сонета, яким вiддавали перевагу "неокласики", вiн звертається тiльки наприкiнцi 20-х рокiв. За життя Драй-Хмари вийшла друком лише одна книга поезiй "Проростень" (1926). Двi iншi ("Сонячнi маршi" та "Залiзний обрiй") так i не побачили свiту аж до 1969 року.
Як лiтературознавець, глибоко обiзнаний iз багатьма слов'янськими лiтературами, Драй-Хмара своïми розвiдками добре прислужився розвитковi iсторико-порiвняльного методу. Щоправда, йому вдалося видати лише монографiю "Леся Украïнка" (1926).
Вперше Киïвським вiддiлом ДПУ (за звинуваченням в приналежностi до контрреволюцiйноï органiзацiï в Кам'янець-Подiльському унiверситетi) Михайла Драй-Хмару заарештовано 21 березня 1933 року. Однак тодiшньому слiдству забракло доказiв, i невдовзi, 11 травня, його випустили iз-за Aрат. Та тiльки 16 липня 1934 року його справу, за - 3391 було припинено, i професор Драй-Хмара, нарештi, був звiльнений вiд пiдписки про невиïзд.
Одначе повторного арешту лишилося чекати недовго. 5 вересня 1935 року було виписано ордер - 28 на арешт колишнього професора, а тодi рядового викладача украïнськоï мови. Наступного дня оперуповноваженi Сергiєвський i Бондаренко арештували Драй-Хмару в його помешканнi. Звинувачення стандартне: нацiоналiстична контрреволюцiйна дiяльнiсть. Драй-Хмара вперто заперечував це. Тодi його справу пiд - 101 ЗО жовтня 1935 року з'єднали зi справою П. Филиповича пiд - 99, а 22 листопада справи П. Филиповича i М. Драй-Хмари були "пiдверстанi" до справи - 1377 "Зерова i групи". Проте й тут М. Драй-Хмара вперто заперечував свою приналежнiсть до мiфiчноï контрреволюцiйноï органiзацiï, i слiдчi змушенi були знову повернутися до справи - 101.
Вона розглядалася 28 березня 1936 року в Москвi на засiданнi Особливоï наради при НКВС СРСР пiд порядковим номером 88. Вирок лаконiчний: "Драй-Хмара Михаил Афанасьевич - за к.-р. деятельность заключить в исправтрудлагерь сроком на пять лет, считая с 5.9.35 г." Так Драй-Хмара опинився на Колимi.
Тут постановою трiйки УНКВС по Дальбуду вiд 27 травня 1938 року йому додають ще десять рокiв за нiбито участь в антирадянськiй органiзацiï i антирадянську пропаганду вже в таборi.
Як засвiдчено в документах про реабiлiтацiю, М. Драй-Хмара помер 19 сiчня 1939 року "вiд ослаблення серцевоï дiяльностi". Реабiлiтовано письменника пiсля перевiрки табiрноï справи в Магаданськiй областi 28 листопадда 1989 року.
Iснує ще одна версiя смертi Михайла Драй-Хмари. За спогадами П.Василевського (див. його. статтю "Так вiн загинув на Колимi" в "Лiтературнiй Украïнi"
вiд 2 жовтня 1989 р.) письменник у квiтнi 1939 року став на мiсце смертника пiд час одного з чергових розстрiлiв кожного п'ятого в шерензi, врятувавши цим невiдому молоду людину... Вячеслав Брюховецький ЛУ 25.07.1991
Михайло ДРАЙ-ХМАРА


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация