ЛЕОНIД ГЛIБОВ (1827 - 1893)


ЇЛеонiд Iванович Глiбов народився 5 березня 1827р. у селi Веселий Подiл Хорольського повiту на Полтавщинi в родинi управителя маєткiв магнатiв Родзянкiв. Початкову освiту вiн здобув дома за допомогою матерi, а 1840р. вступив до Полтавськоï гiмназiï, де почав писати вiршi i де виходить його перша збiрка росiйською мовою "Стихотворения Леонида Глебова" (1847). До жанру байки Глiбов звертається пiд час навчання у Нiжинському лiцеï вищих наук, тодi ж деякi з них друкує у газетi "Черниговские губернские ведомости". Пiсля закiнчення лiцею (1855) Глiбов працює вчителем iсторiï та географiï в Чорному Островi на Подiллi, а з 1858р. - у Чернiгiвськiй чоловiчiй гiмназiï, гаряче захищає прогресивнi педагогiчнi методи. Навколо сiм'ï Глiбова групується чернiгiвська iнтелiгенцiя. 1861р. письменник стає видавцем i редактором новоствореноï газети "Черниговский листок". На сторiнках цього тижневика часто з'являлися соцiально гострi, спрямованi проти мiсцевих урядовцiв, помiщикiв-деспотiв, проти зловживань судових органiв, матерiали. За зв'язки з членом пiдпiльноï органiзацiï "Земля i воля" I. Андрущенком у 1863р. Глiбова було позбавлено права вчителювати, встановлено над ним полiцейський нагляд. Два роки поет живе у Нiжинi, а 1865р. повертається у Чернiгiв i деякий час працює дрiбним чиновником у канцелярiï губернатора. З 1867р. вiн стає управителем земськоï друкарнi, продовжує активну творчу працю, готує збiрки своïх байок, видає книги-"метелики", друкує фейлетони, театральнi огляди, публiцистичнi статтi, поезiï росiйською мовою, твори для дiтей. Помер Л. Глiбов 10 листопада 1893р. в Чернiговi, де його й поховано.
Широке визнання в украïнськiй лiтературi Глiбов здобув як байкар. Усього вiн написав понад сотню творiв цього жанру. Перша збiрка "Байки Леонiда Глiбова", що мiстила 36 творiв, вийшла у Києвi 1863р., але майже весь тираж ïï був знищений у зв'язку з валуєвським циркуляром. У 1872р. вдалося видати другу, доповнену в порiвняннi з першою, книгу байок, а 1882р. Їтретю, що була передруком попередньоï. Спроби надрукувати iншi збiрки Глiбову не вдалися - перешкоджали цензурнi заборони. Видання всього творчого доробку письменника-класика стало можливим за часiв Радянськоï влади.

Iсторiя украïнськоï лiтератури другоï половини ХIХ столiття, Киïв, 1979.
Заголовок 1 Заголовок 2
ЛЕОНIД ГЛIБОВ (1827 - 1893)