Микита ГОДОВАНЕЦЬ


Годованець Микита Павлович народився 26 вересня 1893 року в с.Вiкнина Тернiвськоï волостi Кам'янець-Подiльськоï губернiï (нинi - Гайворонський район Кiровоградськоï областi) в селянськiй сiм'ï. Пiсля закiнчення Степашанськоï вчительськоï школи навчався на дворiчних курсах з пiдготовки до унiверситету, вчителював у церковно-парафiяльних школах сiл Орлiвка та Бубнiвка на Подiллi. В 1914-1918 роках перебував не вiйськовiй службi. Повернувшись до рiдних мiсць, деякий час вчителював по селах, а затим став працювати в редакцiях газет "Червоний край" (Вiнниця) та "Радянська Волинь" (Житомир).
Першi вiршi Годованця з'явилися друком 1913 року на сторiнках киïвського тижневика "Маяк". Низка поезiй побачила свiт у газетi "Свободное слово" (Ревель) у 1917 роцi. В його перекладi полiтвiддiл 41-оï стрiлецькоï дивiзiï Червоноï Армiï в 1920 роцi видав збiрочку Дем'яна Бєдного "Байки i пiснi". Перша книжка оригiнальних байок "Незаможник Клим" вийшла друком у 1927 роцi. Загадом на межi 20-х-30-х рокiв вiн видав близько десятка невеличких обсягом книжечок, що несли переважно мотиви агiтацiйнi, пов'язанi з тогочасними завданнями утвердження нового в господарюваннi, побутi, культурi.
31 сiчня 1937 року Микиту Годованця було заарештовано i за постановою особливоï наради при НКВС вiд 13 червня того ж року вислано на Середню Колиму, де вiн пробув до 1947 року. Аж через десять лiт, 11 вересня 1957 року, дiстав офiцiйну реабiлiтацiю - довiдкою вiйськового трибуналу Киïвського вiйськового округу засвiдчувалося, що постанову особливоï наради вiд 13.VII.1937 року "скасовано i справу припинено".
Оселившись у Кам'янцi-Подiльському, Микита Годованець вiддається активнiй лiтературнiй роботi. Пише оригiнальнi байки, здiйснює переклади i переспiви, вивчає досвiд украïнськоï класичноï, росiйськоï, i загалом європейськоï байки, подає практичну допомогу молодим байкарям, проводячи з ними в Кам'янцi-Подiльському творчi семiнари.
Помiтним внеском досвiдченого митця в розвиток украïнськоï байки стали його книги "Байки" (1957), "Заяча математика" (1961), "Конвалiя i Лопухи" (1966), "Талановита Трiска" (1967). Тривалий час Годованець трудився над художнiм освоєнням байки античних часiв, епохи Вiдродження, творчоï спадщини видатних захiдноєвропейських майстрiв цього жанру. Його праця увiнчалася виданням книг "Рiка мудростi. Байки за Езопом" (1964), "Веселий педант" (1965), "Байки зарубiжних байкарiв у переспiвах та перекладах Микити Годованця" (1973).
Помер 27 серпня 1974 року. Iван Зуб ЛУ 28 (4437) 11.07.1991
Микита ГОДОВАНЕЦЬ