Євген Павлович ГРЕБIНКА (1812 - 1848)


Євген Павлович Гребiнка народився 2 лютого 1812р. у сiм'ï дрiбного помiщика на хуторi Убiжище поблизу Пирятина на Полтавщинi. Початкову освiту Гребiнка здобув удома вiд приватних учителiв, згодом учився в Нiжинськiй гiмназiï вищих наук (1825 - 1831); тут почалася його лiтературна дiяльнiсть. Значний вплив на формування Гребiнки як майбутнього письменника мала його активна участь у лiтературному життi гiмназичноï молодi. У лiтературному гуртку жваво обговорювалися лiтературнi новини, твори Радищева, Пушкiна, Рилєєва, першi спроби пера гiмназистiв, що вмiщувалися в рукописних альманахах. Один з них виходив за участю Гребiнки, в кожному щотижневому номерi якого, за свiдченням сучасникiв, з'являлися його твори,
Їпереважно сатиричнi Ї. Згодом вiн став основним спiвробiтником рукописного журналу ЇАматузiя Ї. Пiсля закiнчення гiмназiï та короткочасноï служби в резервах 8-го Малоросiйського козачого полку Гребiнка повертається до рiдного хутора Убiжище на Полтавщинi i перiодично займається лiтературною працею (у цей час з'являються друком його окремi байки, уривки з перекладу ЇПолтави - Пушкiна). У 1834р. Гребiнка переïжджає до Петербурга, де зав'язує широкi знайомства з лiтераторами й дiячами росiйськоï культури, зокрема Пушкiним, Криловим, Тургенєвим, Брюлловим, вiдвiдує лiтературнi салони i влаштовує лiтературнi вечори в себе вдома. Разом з тим вiн домагається прихильностi М. Греча, графа Хвостова та iнших високопоставлених осiб, завдяки яким займає непоганi посади на цивiльнiй службi, друкується в столичних журналах. У Петербурзi Гребiнка розгортає жваву лiтературну дiяльнiсть, систематично виступає iз своïми творами на сторiнках ЇСовременника Ї, ЇОтечественных записок Ї, ЇЛитературной газеты Ї, ЇУтренней зари - та iн. Велику роль вiдiграв Гребiнка в життi, творчому становленнi Т. Шевченка, з яким познайомився у другiй половинi 1836р. Вiн брав безпосередню участь у викупi його з крiпацькоï неволi. На лiтературних вечорах у Гребiнки Шевченко дiзнається про новини тогочасного росiйського й украïнського лiтературного життя, зближується з багатьма прогресивними дiячами росiйськоï культури, зокрема майбутнiми петрашевцями М. Момбеллi та О. Пальмом. Особлива заслуга Гребiнки в тому, що в 1840р. з його допомогою побачив свiт ЇКобзар - Шевченка. З кiнця 30-х рр. Гребiнка виступає як невтомний органiзатор украïнських лiтературних сил. Так, за його участю в 1841р. виходить альманах
ЇЛастiвка Ї, на сторiнках якого були опублiкованi твори Шевченка, Котляревського, Квiтки-Основ'яненка, Боровиковського, Забiли та iнших авторiв, добiрка украïнських народних пiсень i приказок. Тут же було вмiщено два напiвбелетристичних нариси Гребiнки - передмова ЇТак собi до землякiв - i пiслямова ЇДо зобачення Ї. Найпомiтнiшим твором молодого Гребiнки, над яким вiн почав працювати ще в Нiжинi, є переклад украïнською мовою ЇПолтави - Пушкiна (Петербург, 1836). Свiй переклад Гребiнка назвав Ївiльним Ї; це виявилося, зокрема, у багатьох вiдхиленнях вiд оригiналу, введеннi нових сцен, деяких подробиць, у трактуваннi окремих образiв тощо. Гребiнцi належить також кiлька украïнських лiричних поезiй, що виникли на грунтi народноï творчостi ( ЇЧовен - (1833), ЇУкраïнська мелодiя Ї, ЇЗаквiтчалася дiвчина... Ї, ЇМаруся - та iн.). Найвизначнiше мiсце в художньому доробку Гребiнки украïнською мовою посiдають байки. Славу йому як байкаревi принесли ЇМалороссийские приказки Ї, що з'явились окремими виданнями у Петербурзi в 1834 i 1836 рр.
Байки Гребiнки органiчно пов'язанi з народними приказками i прислiв'ями, не випадково вiн називає своï твори Їприказками Ї, побудованими за принципом розгортання й конкретизацiï фольклорних прислiв'ïв (в основi байки ЇВерша та Болото - - мотив народного прислiв'я ЇНасмiялася верша з болота, аж i сама в болотi Ї; повчання байки ЇШколяр Денис - взято з прислiв'я ЇПани б'ються, а в мужикiв чуби трiщать - тощо). В окремих з байок поет творчо використав традицiйнi мотиви, опрацьованi ще античними авторами та ïх багатьма послiдовниками. Примiром, в основу
ЇМогилиних родин - покладено чотирирядкову притчу ЇГора-породiлля - Федра. Мотиви творiв I. Крилова своєрiдно, на iншому життєвому матерiалi, iншими художнiми засобами обробленi в таких байках Гребiнки, як ЇРибалка - ( ЇСеляни i Рiка Ї), ЇВедмежий суд - ( ЇСелянин i Вiвця Ї), ЇГрiшник - ( ЇТроєженець Ї) та iн. Крiм традицiйних персонажiв, що уособлюють людськi якостi, у байцi, як правило, є ще одна дiйова особа - оповiдач - тлумач смислу байки, ïï морального висновку ( ЇВедмежий суд Ї, ЇРибалка Ї, ЇБудяк да Коноплиночка - та iн.). Багато байок Гребiнки побудовано у формi монологiв ( ЇПшениця Ї, ЇМакiвка Ї, ЇШколяр Денис Ї). Окремi байки украïнського поета - це суцiльнi дiалоги, що нагадують невеличкi п'єси (примiром, ЇЯчмiнь Ї), проте й у них присутнiсть автора-оповiдача, точнiше, його ставлення до зображуваного виявляється досить виразно. Поетичний доробок Гребiнки росiйською мовою значно ширший за обсягом i тематикою, нiж украïнською. Його росiйськi вiршi переважно романтичнi (
ЇПечаль Ї, ЇСкала Ї); широкою популярнiстю користувалися свого часу романс Гребiнки
ЇЧерные очи - ( ЇОчи черные, очи страстные.. Ї), вiрш ЇПочтальон Ї, ЇПесня - ( ЇМолода еще девица я была... Ї) та iн. Переспiвами украïнських народних пiсень були поезiï ЇКазак на чужбине (Украинская мелодия) Ї, ЇКукушка (Украинская мелодия) Ї, ЇУкраинская мелодия - ( ЇНе калина ль в темном лесе... Ї) та iн. Iсторичному минулому Украïни присвяченi вiршi ЇКурган Ї, ЇНежин-озеро Ї, ЇУкраинский бард - i поема ЇБогдан - (1843), написанi на основi народних переказiв. Популярнiсть Гребiнцi як прозаïку принесла збiрка ЇРассказы пирятинца - (1837) та iншi раннi твори, написанi переважно в романтичному дусi за фольклорними мотивами - украïнськими народними легендами, казками, переказами. З украïнською тематикою пов'язанi також повiсть ЇНежинский полковник Золотаренко - (1842) (в основу повiстi покладенi iсторичнi подiï, що вiдбувалися одразу пiсля возз'єднання Украïни з Росiєю) та роман ЇЧайковский - (1843), що є одним iз значних досягнень Гребiнки-прозаïка.
Якщо твори Гребiнки 30-х - початку 40-х рр. мали загалом романтичний характер, то ряд iнших повiстей й оповiдань. цього i пiзнiшого часу вiдзначається реалiстичною спрямованiстю.
1840р. - повiсть ЇКулик Ї, написана в дусi естетики натуральноï школи. 1841р. - ЇЗаписки студента Ї, написанi у формi щоденника i присвяченi темi Їмаленькоï людини - (ця ж тема порушується у романi ЇДоктор Ї). 1847р. - надрукована одна з останнiх повiстей Гребiнки - ЇПриключения синей ассигнации Ї. В цей перiод з Їявилися також повiсти ЇЛука Прохорович Ї, ЇВерное лекарство Ї, ЇСила Кондратьев - (надрукована в ЇСовременнике Ї), кiлька фiзiологiчних нарисiв: ЇПетербургская сторона Ї, ЇПровинциал в столице Ї, ЇХвастун - та iн.


Євген Павлович ГРЕБIНКА (1812 - 1848)