Айзик ГУБЕРМАН


Губерман Айзик Шмульович народився 14 квiтня 1906 року в нинiшньому м. Червоногвардiйську на Вiнниччинi в сiм'ï ремiсника. Пiсля школи працював на рiзних роботах, а потiм виïхав до Одеси. Був зарахований до педтехнiкуму, який закiнчив 1929 року. Там же залишений викладачем єврейськоï мови та лiтератури.
З 1930 року почав друкувати в єврейськiй перiодицi вiршi та поеми, а згодом звернувся до жанру драматургiï. Написав п'єси "Щасливi зустрiчi", "Гiсть iз того свiту", "Варто жити", "Дiвчина з Москви", якi були поставленi в багатьох театрах краïни. Його перу належать поеми "Подiлля - моя Вiтчизна" (1934), "Будиночок над рiчкою" (1939) та збiрка поезiй "Вiршi та поеми" (1965).
З перших днiв Великоï Вiтчизняноï вiйни Губерман добровiльно пiшов на фронт i подолав з дiючою армiєю многотрудний шлях до Перемоги. Пiсля демобiлiзацiï (1946) повернувся до Одеси, де продовжував творчу дiяльнiсть. Його п'єси не сходили зi сцен багатьох театрiв.
2 грудня 1950 року Губерман був заарештований органами МДБ Одеськоï областi за стандартним звинуваченням у тих же нескоєних грiхах, як i всi "єврейськi письменники Одеси: нацiоналiстична дiяльнiсть, антирадянська агiтацiя, шпигунство на i користь однiєï капiталiстичноï краïни i т. п.
19 травня 1951 року особлива нарада винесла Губермановi вирок: 10 рокiв ув'язнення в спецтаборах Норильська.
Пiсля перегляду справи в квiтнi 1955 року письменник був звiльнений з табору i повнiстю реабiлiтований.
Помер 23 жовтня 1966 року. Григорiй Полянкер ЛУ 29 (4438) 19.07.1991
Айзик ГУБЕРМАН