ГНАТ ХОТКЕВИЧ (1877 - 1938)


Хоткевич Гнат Мартинович народився 31 грудня 1877р. в Харковi, де минула бiльша частина його життя. 1900р. закiнчив мiсцевий технологiчний iнститут. Ще в студентськi роки включився в культурно-освiтню дiяльнiсть на селi, вiртуозно опанувавши гру на бандурi. Разом з О. Матюшенком, майбутнiм органiзатором повстання на панцернику "Потемкин", влаштовував вистави, ïздив мiсцями козацькоï слави. Зрештою, увiйшов у контакти iз членами Украïнськоï соцiал-демократичноï партiï (О. Коваленко, Ж. Коллар та iн.). Все це викликало пiдозри мiсцевих властей, внаслiдок чого 1899р. вiн був на рiк виключений з iнституту як неблагонадiйний. Був одним з органiзаторiв виступу кобзарiв-лiрникiв на Археологiчному з'ïздi в Харковi (1902), фундатором першого в Росiï Робiтничого театру. 1905р. взяв активну участь у революцiйних подiях, у зв'язку з чим змушений був емiгрувати до Галичини. Повернувшись до Києва 1912p., вiн зразу ж був арештований i висланий за межi Украïни. Повернувся до Харкова пiсля розпаду царськоï Росiï, проживши тут до свого чергового арешту. Гнат Хоткевич - самобутня творча постать: письменник, критик, лiтературознавець, мистецтвознавець, театральний i музичний дiяч, iсторик i етнограф, автор багатьох новел, оповiдань, повiстей, романiв. Окремими книжками вийшли друком "Поезiï в прозi" (1902), драма "Лихолiття" (1906), повiстi "Камiнна душа" (1911), "Авiрон" (1917), оповiдання "Гiрськi акварелi" (1914), "Твори" у восьми томах (1928
- 1931) та iн. Незважаючи на своï заслуги перед народом як талановитого письменника, громадського i культурного дiяча, учасника революцiйного руху на Украïнi, Хоткевич з початку 30-х рокiв зазнає жорстоких переслiдувань з боку партократiï: його звинувачують у нацiоналiзмi, не публiкують творiв, шельмують у пресi. Письменник звертається листовно до рiзних iнстанцiй (харкiвських властей, Академiï наук Украïни, зрештою, до "батька" Сталiна) з проханням полегшити його долю та долю його сiм'ï: "Як менi далi жити? Мене позбавили працi i хлiбних карток. Ми голодуємо. Я спроможний купити лише один кухоль квасолi на день, iз якоï варимо на всiх юшку... На двох дiтей маємо тiльки одну пару чобiт, а ïм же треба ходити до школи... В нас нiчим топити... Вода в хатi замерзає..." Не допомогла Хоткевичу нi Спiлка письменникiв, нi Академiя наук. Зрештою пiсля гонiнь, цькувань, принижень настала розв'язка: 23 лютого 1938p. виписано ордер на арешт Г. Хоткевича, звинуваченого в тому, що вiн нiбито є "учасником антирадянськоï украïнськоï нацiоналiстичноï органiзацiï".
Водночас з арештом вiдбувся трус на квартирi письменника: вилучено паспорт, профквиток, конфiсковано мисливську рушницю. У постановi вiд 3 березня 1938p. органiв НКВС УРСР Г. Хоткевич уже звинувачується в тому, що "вiн є учасником контрреволюцiйноï украïнськоï повстанськоï органiзацiï i агентом нiмецькоï розвiдки, протягом тривалого часу проводив активну контрреволюцiйну нацiоналiстичну органiзацiйну i шпигунську дiяльнiсть". Пiд постановою - пiдпис оперуповноваженого III вiддiлу управлiння Державноï безпеки Ейдука.
У протоколi допиту вiд 23 травня 1938p., який вiв той же Ейдук, Хоткевичу iнкримiнується те, що вiн є "переконаний украïнський нацiоналiст... протягом всього iснування соцiалiстичноï держави вiв активну боротьбу з Радянською владою". Внаслiдок вжитих до письменника заходiв фiзичного впливу вiн був змушений "зiзнатися" у "злочинах", яких не вчинив. У справi Г. Хоткевича як доведений факт стверджується, що 1923p. вiн завербований у Харковi для шпiонажу на користь Нiмеччини, був не тiльки зв'язаний з Украïнською вiйськовою органiзацiєю, а й "проводив активну дiяльнiсть по лiнiï цiєï контрреволюцiйноï органiзацiï". У зв'язку з цим його справу вирiшено надiслати на розгляд НКВС СРСР. Доля Хоткевича цiєю постановою була вирiшена. Про останнiй, найтрагiчнiший, момент у життi Г. Хоткевича свiдчить "Виписка iз протоколу - 69 засiдання Особливоï трiйки УНКВС по Харкiвськiй областi" вiд 29 вересня 1938p.: обвинуваченого розстрiляти, а особисте майно конфiскувати.
Цей вирок виконано 8 жовтня 1938p. 24 квiтня 1956p. вiйськовий трибунал Киïвського вiйськового округу ухвалу "особливоï трiйки" в справi Г. Хоткевича скасував за вiдсутнiстю в його дiях складу злочину. Гнат Хоткевич реабiлiтований посмертно.

ГНАТ ХОТКЕВИЧ (1877 - 1938)