Галина ЖУРБА (29 грудня 1888 - 9 квiтня 1979)


Галина ЖУРБА (Галина Маврикiïвна Домбровська, по чоловiковi Нивiнська) народилася 29 грудня 1888р. в помiщицькому домi на Уманщинi. Вихована в польськiй культурi, вже з юнацьких рокiв нав'язала зв'язок з народом i повернулася до украïнства, що його вiднайшла по лiнiï маминого роду Копистинських.
Писати почала ще в батькiвському домi. Двадцятирiчною студенткою почала i друкуватись за посередництвом лiтературознавця Андрiя Нiковського, який пiдготовив i зредагував першу книжку оповiдань Галини Журби ЇЗ життя Ї, що вийшла друком в 1908р. в Одесi. До цiєï книжки увiйшли три оповiдання:
ЇСолов'ï Ї, ЇЧерешнi - та ЇЯсний день Ї. Рецензiï на це видання написали Iван Липа й Євген Чикаленко.
Журба переïхала у Киïв i тут почала друкуватися в передовому на той час лiтературному журналi ЇУкраïнська хата Ї; число ЇУкраïнськоï хати Ї, в якому було надруковане оповiдання Галини Журби ЇКоняка Ї, пiдпало пiд цензуру. В 1919 р. вийшла друком друга збiрка оповiдань
ЇПохiд життя Ї. Пiсля визвольноï вiйни Галина Журба разом з евакуацiєю уряду УНР переïхала у Польщу й опинилась у польському таборi полонених украïнських воякiв у Тарновi, де написала сценiчний етюд ЇМаланка Ї, що вийшов книжковим виданням в 1921 р. Поселилась на Волинi, де присвятила час поширенню освiти мiж селянством, а далi переïхала до Львова, де продовжувала свою лiтературну дiяльнiсть. У Львовi у видавництвi ЇБатькiвщина - були надрукованi двi повiсти, що ïх темою була визвольна вiйна, а саме
ЇЗорi свiт заповiдають - (1933) i ЇРеволюцiя йде - (1937); за першу повiсть письменниця була нагороджена премiєю Товариства Письменникiв i Журналiстiв. Пiд час другоï свiтовоï вiйни вийшов друком в Украïнському Видавництвi сензацiйний роман ЇДоктор Качiонi - (1943). Вiйна змусила письменницю емiгрувати, й вона через Нiмеччину переïхала в Америку, де поселилась у Фiлядельфiï. Тут, живучи дуже вбого, написала двi книжки, що стали головним здобутком ïï лiтературноï працi; це автобiографiчна розповiдь ЇДалекий свiт Ї, що вийшла першим виданням в Буенос-Айресi в 1955 р., а другим в 1978 р. в Нью-Йорку, i роман на тлi iсторiï ЇТодiр Сокiр - (1967) як перша частина задуманоï трилогiï. Обi книжки
- це картина життя отого Їдалекого свiту Ї, з якого вийшла письменниця, коли упадав старий порядок з чужим панством i селянським бунтом, i в революцiï творився новий свiт, в якому й Украïна вимагала свого мiсця на землi. Цi два романи виносять Галину Журбу на перше мiсце мiж емiграцiйними письменниками та увiйдуть у класику украïнськоï лiтератури. Галина Журба посвятила багато уваги органiзацiï ОУП
ЇСлово Ї, а ще активнiше допомагала уможливити видання нашого письменницького збiрника
ЇСлово Ї, для чого перевела i грошову збiрку. Померла 9 квiтня 1979 р. у Фiлядельфiï.
Остап ТАРНАВСЬКИЙ Украïнське слово. - Т. 1. - К., 1994.

Галина ЖУРБА (29 грудня 1888 - 9 квiтня 1979)