ЛIНА КОСТЕНКО (Нар. 1930 p.)


Лiна Василiвна Костенко народилася 19 березня 1930р. в мiстечку Ржищевi на Киïвщинi в родинi вчителiв. У 1936p. родина перебралася до Києва, де майбутня поетеса закiнчила середню школу. Цi скупi данi бiографiчноï довiдки стануть хвилюючими поетичними мотивами, коли авторка згодом розповiсть у вiршах про бiженськi дороги воєнних рокiв i про "балетну школу" замiнюваного поля, по якому доводилося ходити, i про перший - написаний в окопi - вiрш. Пiсля закiнчення середньоï школи молода поетеса навчається в Киïвському педiнститутi, а згодом - у Московському лiтературному iнститутi iм. О. М. Горького, який закiнчила 1956р. Лiна Костенко була однiєю з перших i найпримiтнiших у плеядi молодих украïнських поетiв, що виступили на рубежi 50 Ї60-х рокiв. Збiрки ïï вiршiв "Промiння землi" (1957) та "Вiтрила" (1958) викликали iнтерес читача й критики, а книга "Мандрiвки серця", що вийшла в 1961р., не тiльки закрiпила успiх, а й засвiдчила справжню творчу зрiлiсть поетеси, поставила ïï iм'я серед визначних майстрiв украïнськоï поезiï. Книги Л. Костенко "Над берегами вiчноï рiки" (1977), "Маруся Чурай" (1979), "Неповторнiсть" (1980) стали небуденними явищами сучасноï украïнськоï поезiï, явищами, якi помiтно впливають на весь ïï дальший розвиток.
Творчий розвиток Лiни Костенко - поетеси гостроï думки i палкого темпераменту - не був позбавлений ускладнюючих моментiв. Обмеження свободи творчоï думки, рiзнi "опали" в часи застою призвели до того, що досить тривалий час вiршi Л. Костенко практично не потрапляли до друку. Та саме в тi роки поетеса, незважаючи нi на що, посилено працювала, крiм лiричних жанрiв, над своïм найвидатнiшим досьогоднi твором - романом у вiршах "Маруся Чурай", за який вона в 1987p. була удостоєна Державноï премiï УРСР iменi Т. Г. Шевченка. Перу поетеси належать також збiрка поезiй "Сад нетанучих скульптур" (1987) та збiрка вiршiв для дiтей "Бузиновий цар" (1987). Живе та працює Лiна Костенко в Києвi.

ЛIНА КОСТЕНКО (Нар. 1930 p.)