МЕДВIДЬ (Медвєдєв) В'ячеслав Григорович


(22.02.51) - прозаïк, есеïст. Народився у Коднi на Житомирщинi. За освiтою бiблiотекар-бiблiограф вищоï квалiфiкацiï (Киïвський державний iнститут культури, 1972). Вiд 1988р. - професiйний письменник. Почесний член Асоцiацiï
ЇНова лiтература Ї. У тому ж часi пориває з поетичною творчiстю та сюрреалiстичними етюдами i пише першi Їполiськi - новели, що згодом (1981) склали книжку ЇРозмова Ї. Книжка прози ЇЗаманка - стала одвертим спротивом формальним та стилiстичним канонам того часу. У 1987 р. перевидає обидвi книжки як роман ЇТаємне сватання Ї. ЇЗбирачi камiння - (1989) є спробою написати роман (полiськi хронiки) з довiльною новелiстичною побудовою. 1993 р. друкує у журналi ЇКиïв - еротично-ф°iлософський роман ЇЛьох Ї. У 1995 р. - книжку щоденникiв ЇФiлософiя страху або ж проклятий народ - (журнал ЇУкраïнськi проблеми Ї). 1996 р. -закiнчує багатолiтню працю над великим за обсягом та епiчним за задумом романом-оперою ЇКров по соломi Ї; друкує кiлька уривкiв з нього. У цьому ж часi В'ячеслав Медвiдь виступає переважно як автор культурологiчно-фiлософських есеïв, якi зiбрав у поважний том пiд назвою ЇPro domo sua Ї. Упорядкував та видав авторську антологiю ЇДесять украïнських прозаïкiв. Десять украïнських поетiв
- (у ЇБiблiотечнiй серiï - Мiнiстерства культури i мистецтв, 1995) зi своïми передмовами. Бiльшiстю творiв Медвiдь - вiд експресiонiстичних новел до складних романних побудов - Їзациклений - на полiському регiонi, часто звужуючи географiю творчих пошукiв до одного села. Улюблений афоризм В Їячеслава Медвiдя - Їя мiг би бути зовсiм iншим письменником Ї. Лауреат лiтературноï премiï "Украïнський стиль" асоцiацiï "Нова лiтература" (2001)

МЕДВIДЬ (Медвєдєв) В'ячеслав Григорович