ЮРIЙ МУШКЕТИК (Нар. 1929 p.)


Юрiй Мушкетик - визнаний майстер сучасноï украïнськоï прози. За три десятилiття лiтературноï працi ним опублiковано бiльше десяти романiв, низку повiстей i збiрок оповiдань, написано кiлька п'єс. За роман "Крапля кровi" автора вiдзначено Республiканською премiєю iм. М. Островського (1965), за роман "Позицiя"
- Державною премiєю УРСР iм. Т. Г. Шевченка (1980). Народився Юрiй Михайлович Мушкетик 21 березня 1929р. в с. Веркиïвцi на Чернiгiвщинi. Батько працював тодi вчителем, мати брала участь в органiзацiï перших созiв, потiм багато рокiв очолювала колгосп. Уже з дитячих лiт майбутнiй письменник пройшов звичну школу сiльського виховання. Дитинство Ю. Мушкетика, як i iнших його ровесникiв, було жорстоко обiрване вiйною. Особистi враження про тi драматичнi часи згодом ляжуть в основу повiстi "Вогнi серед ночi" (1959), знайдуть вiдображення в рядi воєнних новел Ю. Мушкетика, немало прислужаться в написаннi "окупацiйноï", "партизанськоï" частини роману "Жорстоке милосердя" (1973). А нелегкi повоєннi роки в життi полiського села (i авторовому власному) стануть предметом зображення в повiстi "Чорний хлiб" (1960), що утворює своєрiдну дилогiю з повiстю "Вогнi серед ночi".
1953р. Ю. Мушкетик закiнчує Киïвський унiверситет, потiм ще три роки навчається в аспiрантурi при кафедрi украïнськоï лiтератури.
Лiтературний дебют Ю. Мушкетика припадає на 1954р., коли "Радянський письменник" опублiкував його перший твiр - повiсть "Семен Палiй". Тодi ж вона вийшла друком у перекладi росiйською мовою в журналi "Дружба народов" i окремим виданням у видавництвi "Молодая гвардия". Повiсть була прихильно зустрiнута критикою i читачем. Однак i в композицiï твору, i в обрисовцi персонажiв ще вiдчувалась недосвiдченiсть автора. Згодом Ю. Мушкетик iстотно доробить повiсть - новий ïï варiант опублiковано в двотомнику його творiв ("Днiпро", 1979). Письменницька недосвiдченiсть деякою мiрою позначилася i на iсторичному романi "Гайдамаки" (1957). Серед факторiв, якi сприяли зверненню письменника до сучасностi, ïï "гарячоï" проблематики, значну роль вiдiграла його тривала редакцiйно-журналiстська робота (починаючи з 1956р., вiн упродовж двох десяткiв лiт працює в редакцiï журналу "Днiпро" - вiдповiдальним секретарем, а згодом i головним редактором). Першим його кроком на тому полi став роман "Серце i камiнь" (1962). А наступнi твори - передусiм роман "Крапля кровi" (1964), почасти й "Останнiй острiв" (1969), збiрка новел "Зеленеє жито" (1965), повiсть "День пролiтає над нами" (1967)
- визначили основну лiнiю подальшого творчого розвитку письменника.
Цiкавим свiдченням дальшого творчого поступу є одна з пiзнiших повiстей Ю. Мушкетика "Старий у задумi" (1974). Досить незвичнi для Ю. Мушкетика фантастично-пригодницька повiсть "З'ïж серце лева" (1972), адресована в основному юному читачевi, та художньо-документальна
- "На крутi гори" (1976). В першiй - печернi леви, мамонти, низка пригод, що трапляються з нашими далекими пращурами десь у часи середнього палеолiту, i ïхня боротьба за те, щоб стати людьми, ïхнє людське самоусвiдомлення. В другiй мовиться про видатного вченого В. М. Глушкова. Новим витком у розвитковi таланту Ю. Мушкетика стали романи й повiстi 70
- 80-х рокiв - "Жорстоке милосердя" (1973), "Бiла тiнь" (1977), "Смерть Сократа", "Бiль", "Суд над Сенекою" (1978), "Позицiя" (1979), "Вернися в дiм свiй" (1981), "Вiхола" (1982), "Рубiж" (1984), "Обвал", "Жовтий цвiт кульбаби", "Сльоза Офелiï" (1985), "Яса" (1987).


ЮРIЙ МУШКЕТИК (Нар. 1929 p.)