Дмитро Павличко (нар. 1929)


Дмитро Васильович Павличко - украïнський поет, перекладач, громадсько-полiтичний дiяч. Народився 28 вересня 1929р. в селi Стопчатовi на Iвано-Франкiвщинi у селянськiй родинi. Вiд осенi 1945p. по лiто 1946р. був ув'язнений за сфабрикованим сталiнськими каральними органами звинуваченням у приналежностi до УПА. 1953р. закiнчив фiлологiчний факультет Львiвського унiверситету. Завiдував вiддiлом поезiï редакцiï журналу "Жовтень" (нинi - "Дзвiн"), пiсля переïзду до Києва працював у секретарiатi СПУ. В 1971
- 1978 pp. Д. Павличко редагував журнал "Всесвiт". Перша збiрка поезiй "Любов i ненависть" з'явилася у 1953р. Пiзнiше побачили свiт поетичнi книги "Моя земля" (1955), "Чорна нитка" (1958). Визначальною особливiстю творчостi Д. Павличка цього перiоду була пiдкреслена публiцистичнiсть, громадянська напруга художнього слова, хоча, звичайно, молодий поет вимушений був iти й на певнi компромiси з пануючою тодi iдеологiєю. Та вже збiрка "Правда кличе" (1958), яка побачила свiт на самому початку хрущовськоï "вiдлиги", засвiдчила, що вiн був сповнений вiри в можливiсть появи в тогочасних суспiльних умовах справдi вiльноï, духовно багатоï людини. Однак вiсiмнадцятитисячний тираж книжки було знищено за вказiвкою партiйних цензорiв. Етапною для Д. Павличка стала збiрка "Гранослов" (1968), в якiй автор утверджував iдею незнищенностi нацiональноï культури. Але чи не найповнiше талант поета розкрився в його лiрицi. Збiрки "Сонети подiльськоï осенi" (1973), "Таємниця твого обличчя" (1974, 1979) стали помiтним явищем в украïнськiй лiтературi другоï половини XX ст. Традицiï пристрасного слова I. Франка продовжують книги поезiй "Спiраль" (1984), "Поеми й притчi" (1986), "Покаяннi псалми" (1994). Перу Д. Павличка належить також антологiя перекладiв "Свiтовий сонет" (1983). Лiтературно-критичнi працi зiбранi в книжках "Магiстралями слова" (1978), "Над глибинами" (1984), "Бiля мужнього слова" (1988). Д. Павличко - один з органiзаторiв Народного Руху Украïни, Демократичноï партiï Украïни.

Заголовок 1 Заголовок 2
Дмитро Павличко (нар. 1929)