ОЛЕКСАНДР ПIДСУХА (нар. 1918)


Олександр Михайлович Пiдсуха увiйшов в украïнську лiтературу одночасно з такими письменниками-воïнами, як О. Гончар, Г. Тютюнник, П. Воронько та iн. Вiн народився 16 жовтня 1918р. в с. Нiжиловичах на Киïвщинi в родинi сiльського коваля. Закiнчивши семирiчку в сусiдньому селi, пiшов на робiтфак Киïвського лiнгвiстичного iнституту, а за два роки був уже студентом Харкiвського педагогiчного iнституту iноземних мов. Пiсля закiнчення навчання О. Пiдсуха працює викладачем Донецького iндустрiального iнституту (1939
- 1941). З 1941 по 1945 pp. Їпоет на фронтах Великоï Вiтчизняноï вiйни. У пiслявоєннi роки викладав англiйську мову в Киïвському педагогiчному iнститутi iм. М. Горького.
О. Пiдсуха з 1953 по 1958 pp. працював вiдповiдальним редактором журналу "Днiпро", згодом - завiдуючим редакцiєю серiï "Романи й повiстi" видавництва "Днiпро". З 1973 по 1979 pp. - вiн голова Товариства культурних зв'язкiв з украïнцями за кордоном.
Ще у студентськi роки О. Пiдсуха пробує своє перо. Перша поетична збiрка "Солдати миру" вийшла друком 1948р. Тут найповнiше виписано образ воïна-визволителя. З'являються книги "Життя за нас" (1950), "Слово про наших друзiв" (1951).
У 50 Ї60-тi pp. вiдкривається О. Пiдсуха читачам як прозаïк. Поряд iз лiричними збiрками "Героïка" (1951), "Iду на клич" (1965), "Краплини" (1966), "Розповень" (1969) з'являється перша книжка прози "Вiч-на-вiч. Невигаданi iсторiï" (1962). Найпомiтнiше досягнення поета того перiоду
- вiршований роман "Полiська трилогiя" (1962). З кiнця 1962р. за рекомендацiєю Спiлки письменникiв О. Пiдсуха вiдряджається як стипендiат ЮНЕСКО до Канади, Англiï, Францiï, США. Наслiдком подорожi за океан став цикл поезiй "Канадський зошит", який лiг в основу збiрки "Материн заповiт" (1964).
Поема "Материн заповiт" (1962) ввiйшла до однойменноï збiрки, що побачила свiт в 1964р., стала одним з кращих творiв в лiро-епiчному жанрi. Вона заснована на автобiографiчному матерiалi.

ОЛЕКСАНДР ПIДСУХА (нар. 1918)