Iван ПIльгук


Iван Iванович Пiльгук народився 20 грудня 1899 року в селi Решетилiвцi на Полтавщинi в селянськiй родинi. Освiту здобув у початковiй та вищепочатковiй школах, у 1917 роцi закiнчив педагогiчнi курси в Полтавi. Брав активну участь у громадянськiй вiйнi, в партизанському загонi боровся з нiмецькими окупантами та з денiкiнцями. Згодом - учителював, спiвробiтничав у газетах, почав писати художнi твори.
Набутком читацького загалу стали iсторико-бiографiчнi твори Iвана Пiльгука "Грозовий ранок", "Повiй, вiтре!", "Дуби шумлять", "Григорiй Сковорода", "Пiсню снує Черемош", "Iван Карпенко-Карий", "Марiя Заньковецька". Пiсля тривалоï науковоï роботи письменник повернувся до художнiх жанрiв, якими розпочав лiтературну дiяльнiсть ще на початку 30-х рокiв, надрукувавши тодi окремими виданнями документальнi нариси "Суцiльнi лани" (1931), "Назустрiч струмовi Днiпрогесу" (1932), "Атагас" (1932). За час вiд перших публiкацiй до видання iсторико-бiографiчних повiстей Iван Пiльгук виховав не одне поколiння педагогiв. Колишнiй сiльський учитель став професором, доктором фiлологiчних наук, опублiкував понад триста наукових праць, серед яких вiдомi монографiчнi дослiдження "Т. Г. Шевченко - основоположник новоï украïнськоï лiтератури" (1954, 1963), "Степан Руданський" (1956), "Традицiï Т. Г. Шевченка в украïнськiй лiтературi. Дожовтневий перiод" (1963), "Традицiï Т. Г. Шевченка в украïнськiй радянськiй лiтературi" (1965), створив багато пiдручникiв iз украïнськоï лiтератури для середнiх i вищих шкiл. Якось у розмовi Iван Iванович напiвжартома зауважив: "Якби менi судилося працювати мулярем, то я за все своє життя, навiть при допомозi найновiтнiшоï технiки, не мiг би покласти таку кiлькiсть цеглин у будови, скiлькома примiрниками моïх пiдручникiв протягом сорока рокiв користувалися учнi середнiх шкiл та студенти. Писались тi пiдручники або самостiйно, або у спiвавторствi".

Iван ПIльгук