Улас Самчук (1905 - 1987)


Улас Олексiйович Самчук - украïнський прозаïк. Народився 20 лютого 1905р. в селi Дермань на Рiвненщинi. Навчався в Бреславському (нинi Вроцлавському) унiверситетi. Пiзнiше переïхав до Чехо-Словаччини, де навчався в Украïнському вiльному унiверситетi в Празi. Перше оповiдання У. Самчука "На старих стежках" видруковане у варшавському часописi "Наша бесiда" 1926 року, а з кiнця 20-х рокiв вiн вже активно спiвпрацює з украïнськими лiтературно-художнiми часописами. Трагедiя голодомору 1932 - 1933 pp. в Украïнi стала тематичною основою його роману "Марiя" (1933). В 1932p. написаний також полiтично загострений роман "Кулак", в якому автор показує абсурднiсть насильницькоï колективiзацiï. Одним з визначних досягнень украïнськоï лiтератури стала тетралогiя У. Самчука "Волинь" (1928
- 1937) - розлоге епiчне полотно, яке зображує буття украïнського селянина в добу воєн та революцiй. Головний персонаж твору, Володька Добенко, через усi життєвi катаклiзми проносить вiру в незнищеннiсть народу. Героïчна iсторiя Закарпатськоï Украïни вiдображена в патрiотичному романi "Гори говорять" (1936). У роки нiмецькоï окупацiï письменник продовжує культурно-просвiтницьку роботу на посадi редактора газети "Волинь". Проте вже 1943p. вiн був заарештований нацистами за своï патрiотичнi переконання. В пiслявоєнний час письменник переïздить до Канади, де публiкує перший том трилогiï "Ост"
- "Морозiв хутiр" (1948) (другий роман - "Темнота" побачив свiт 1957 року, третiй "Втеча вiд себе" - 1982р.). У. Самчук вiдомий також як автор спогадiв: "На бiлому конi" (1955), "Чого не горить вогонь" (1959), "На конi вороному" (1975), "Плянета Дi-Пi" (1979).
Помер 9 липня 1987р. в Канадi.

Улас Самчук (1905 - 1987)