Семен Скляренко (1901 - 1962)


Семен Дмитрович Скляренко народився 26 вересня 1901 року в селi Прохорiвцi на Черкащинi, в родинi зубожiлого селянина. Навчався в мiсцевiй школi, потiм
- у Золотонiськiй гiмназiï. Уже в той час вiн багато читав, захоплювався лiтературою. A пiзнiше й сам почав писати: 1919 року в мiсцевiй газетi
ЇГолос труда - було надруковано його перший твiр - вiрш ЇГiмн працi Ї. Пiсля закiнчення гiмназiï наприкiнцi 1919 року юнак повертається до рiдного села, працює бiблiотекарем, учителює, водночас друкується в перiодичнiй пресi. Його поезiï, нариси, оповiдання публiкуються в киïвських газетах
ЇБiльшовик Ї, ЇСелянська газета Ї, альманасi ЇВир революцiï Ї. 1921 року Прохорiвський комнезам посилає С. Скляренка вчитися до Киïвського полiтехнiчного iнституту, а через пiвроку його призивають до лав Червоноï Армiï. Вiдслуживши, С. Скляренко з осенi 1924 року живе в м. Єгор'євську Московськоï областi, де завiдує клубом, керує культвiддiлом ради профспiлок.
Повернувшись у 1926 роцi на Украïну, вiн працює в Черкаськiй окружнiй газетi
ЇРадянська думка Ї, а з 1927 року - в киïвськiй ЇПролетарськiй правдi Ї. С. Скляренко виступає з рядом оповiдань, публiкує збiрку оповiдань
ЇВiтер з гiр Ї. У повiстi ЇМатрос Iсай - (1930) письменник вiдтворює епiзоди подiй громадянськоï вiйни на Украïнi. З появою трилогiï ЇШлях на Киïв - ( ЇШлях на Киïв Ї, 1937; ЇМикола Щорс Ї, 1939; ЇПольський фронт Ї, 1940) автор здобуває широке визнання. Служба вiйськовим кореспондентом пiд час Великоï Вiтчизняноï вiйни допомогла письменниковi створити повiсть ЇУкраïна кличе Ї, в центрi якоï образ Сили Жердяги, одного з основних персонажiв роману
ЇШлях на Киïв Ї. Кращi оповiдання i мiнiатюри, написанi Скляренком у роки вiйни, ввiйшли до збiрки
ЇРапорт - (1945). Пiсля вiйни, у 1948 роцi, виходить збiрка його нарисiв ЇОрлинi крила - про подвиги комсомольцiв на фронтах Великоï Вiтчизняноï вiйни.
У 1954 роцi вийшов роман С. Скляренка ЇКарпати Ї. Визначним досягненням iсторичноï романiстики 50 Ї60-х рокiв стали твори С. Скляренка ЇСвятослав - (1959) i ЇВолодимир - (1962). С. Скляренку не судилось завершити трилогiю з iсторiï Киïвськоï Русi - написати роман про Ярослава Мудрого: 7 березня 1962 року талановитого романiста не стало.


Семен Скляренко (1901 - 1962)