<< Главная страница

МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ (1912 - 1983)


Михайло Панасович Стельмах народився 24 травня 1912р. у селi Дякiвцi Лiтинського району на Вiнниччинi в родинi незаможного хлiбороба. Першi його вiршовi спроби припадають на тридцятi роки, коли вiн по закiнченнi Вiнницького педагогiчного iнституту (1933) вчителює спочатку на рiдному Подiллi, а потiм у школi села Лiтки на Киïвщинi. Паралельно з роботою вчителя Стельмах працює i як збирач народнопiсенних скарбiв; пiзнiше (пiсля Великоï Вiтчизняноï вiйни) вiн деякий час вдосконалював професiйнi навики фольклориста на посадi наукового спiвробiтника в Iнститутi фольклору та етнографiï АН УРСР. Перша збiрка поезiй "Добрий ранок" виходить пiд редакцiєю А. Малишка 1941 року.
Перебуваючи у лавах Радянськоï Армiï, М. Стельмах зустрiв Велику Вiтчизняну вiйну. У 1941р. отримав важке поранення в голову i спину. Пiсля тривалого лiкування - знову на фронтi. Списаний медкомiсiєю зi служби в артилерiйськiй частинi, працює спецiальним кореспондентом газети "За честь Батькiвщини" (Перший Украïнський фронт). Залiкувавши друге важке поранення (липень 1944р.), вiн повертається до лав захисникiв Вiтчизни i закiнчує вiйну на нiмецькiй землi. Пiд час вiйни у Воронежi та Уфi вийшли пiд редакцiєю М. Рильського двi збiрочки фронтових вiршiв Стельмаха "Провесiнь" i "За яснi зорi" (1942), в 1943р. з'явилась надрукована в Уфi книжка оповiдань "Березовий сiк" пiд редакцiєю Ю. Яновського.
1943 роком датується початок роботи над вимрiяним ще до вiйни великим прозовим твором. Праця над ним тривала вiсiм рокiв; частини твору "На нашiй землi" (1949) та "Великi перелоги" (1951) створили в цiлокупностi (пiсля кiлькох "промiжних" редакцiй окремих частин) об'ємний роман-хронiку пiд назвою "Велика рiдня". Роман був удостоєний Державноï премiï Союзу РСР i започаткував серiю епiчних полотен: 1957р. - роман "Кров людська - не водиця", написаний до 40-рiччя Великого Жовтня; 1959р. - роман "Хлiб i сiль", який разом з обома попереднiми епiчними творами письменника був удостоєний Ленiнськоï премiï 1961р.; 1961р. - роман "Правда i кривда", несподiваний своєю публiцистичною "вiдкритiстю";
1969р. - роман "Дума про тебе". Останнiй роман - "Чотири броди" (1979, Державна премiя УРСР iм. Т. Г. Шевченка 1980р.), як i "Велика рiдня" i "Дума про тебе", об'єктом зображення має украïнське село 30-х рокiв i часiв Великоï Вiтчизняноï вiйни. Цей роман, який справедливо вважають творчим заповiтом видатного письменника, складно i довго йшов до читача. Це пояснюється тим, що в ньому автор порушив забороненi тодi теми
- голоду 1933 року, сталiнських репресiй, атмосфери недовiри та донощицтва, що панували в тi роки, свавiлля партiйних керiвникiв. Поетична творчiсть М. Стельмаха зменшується: пiсля виходу збiрок "Шляхи свiтання" (1953) та "Жито сили набирається" (1954) письменник обмежується упорядкуванням двох книг вибраного - "Поезiï" (1958) i "Мак цвiте" (1968) - та виданням кiлькох книжечок для дiтей. У 1957р. вийшла друком п'єса "Золота метелиця", яка поклала початок низцi драматичних творiв: "Кров людська - не водиця", 1958; "Правда i кривда", 1965; "Зачарований вiтряк", 1966; "На Iвана Купала (Дума про Морозенка)", 1966; "Кум королю", 1967; "Дума про любов", 1971.
М Стельмах - знаний далеко за межами нашоï краïни романiст, поет, драматург, повiстяр ("Над Черемошем", 1952; "Гуси-лебедi летять", 1964; "Щедрий вечiр", 1967), вчений-фольклорист. Був удостоєний звання Героя Соцiалiстичноï Працi (1972), депутат Верховноï Ради СРСР ряду скликань, академiк АН УРСР. Помер письменник 27 вересня 1983p.

МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ (1912 - 1983)


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация