Василь Стус (1938 - 1985)


Василь Семенович Стус - украïнський поет, лiтературознавець, правозахисник. Народився 6 сiчня 1938р. в селi Рахнiвка на Вiнниччинi. Закiнчив фiлологiчний факультет Донецького педiнституту, вчителював, працював у газетi. 1963р. вступив до аспiрантури Iнституту лiтератури iм. Т. Г. Шевченка АН УРСР у Києвi, звiдки його було вiдраховано за протести проти арештiв у середовищi украïнськоï iнтелiгенцiï. Належав до т. зв. "шiстдесятникiв" - опозицiйно настроєних представникiв творчоï молодi, якi активно боролися за вiдродження нацiональноï культури, протестували проти реставрацiï сталiнiзму. 1972р. В. Стуса арештовано разом з iншими украïнськими правозахисниками та засуджено до п'яти рокiв таборiв i трьох рокiв заслання. Перебуваючи в ув'язненнi в Мордовiï, продовжував творити поетичнi твори, писав заяви-протести проти переслiдувань iнакодумцiв в СРСР. 1979р. повернувся до Києва, але через 8 мiсяцiв його знову заарештовано i засуджено на 15 рокiв позбавлення волi. Помер пiд час голодування в карцерi 3 вересня 1985р. 19 листопада 1989р. вiдбулось перепоховання праху Василя Стуса в Києвi на Байковому цвинтарi. Перша поетична збiрка "Зимовi дерева" ще продовжувала поетичну традицiю "шiстдесятникiв": тут переважала громадянська лiрика з ïï при
Їстрасними роздумами про долю украïнськоï культури, протестом проти атмосфери гноблення, несвободи, яка панувала в тогочасному суспiльствi ("Дума Сковороди", "Останнiй лист Довженка", "Звiром вити, горiлку пити"). Позбавлений можливостi друкуватися на Батькiвщинi, видає ряд поетичних збiрок за кордоном ("Зимовi дерева" (Брюссель, 1970), "Свiча в свiчадi" (Сучаснiсть, 1977)). Найвизначнiшим досягненням Стуса-поета є збiрка "Палiмпсести" (1986). Глибинне проникнення у внутрiшнiй свiт людини, досконалiсть мистецькоï форми характеризують цю книгу вiршiв, яка стала однiєю з вершин украïнськоï поезiï XX ст. Стус вiдомий також i як лiтературознавець: його перу належать статтi про творчiсть В. Свiдзинського, Б. Брехта, Г. Белля, грунтовно розвiдка про поезiю П. Тичини "Феномен доби".


Василь Стус (1938 - 1985)