ГригорIй Тютюнник (1920 - 1961)


Григорiй Михайлович Тютюнник - украïнський прозаïк, поет. Народився 23 квiтня 1920p. в селi Шилiвка Зiнькiвського району на Полтавщинi. З 1938р. майбутнiй письменник
- студент Харкiвського унiверситету, навчання в якому перервала вiйна. Воєнне лихолiття назавжди вкарбувалось в пам'ятi i свiдомостi письменника, до останнiх днiв життя нагадувало про себе осколком бiля серця. В пiслявоєннi роки був на педагогiчнiй роботi, працював спiвробiтником львiвського журналу "Жовтень", вiв активну i напружену лiтературну дiяльнiсть. Творчий доробок митця складають збiрка оповiдань "Зоранi межi" (1950), повiсть "Хмарка сонця не заступить" (1957). Вже пiсля смертi письменника побачила свiт збiрка поезiй воєнного часу "Журавлинi ключi" (1963). Роман Г. Тютюнника "Вир" (1960 - 1962) посiдає особливе мiсце як у творчостi прозаïка, так i в iсторiï украïнського письменства. Його поява стала справжньою подiєю в лiтературному життi, засвiдчила поступове, але неухильне одужання i вiдродження нацiональноï словесностi пiсля того удару, якого завдали ïй десятилiття сталiнського фiзичного та iдеологiчного терору. Г. Тютюнниковi вдалося створити широке епiчне полотно, густо населене рiзноманiтними персонажами, в межах якого порушувались як гостро-актуальнi, так i вiчнi проблеми людського буття. Автор вiдмовився вiд утверджуваноï десятилiттями практики схематизованого, одноплощинного зображення людини, натомiсть представив своïх героïв насамперед iндивiдуально неповторними особистостями. Помер 29 серпня 1961p.

ГригорIй Тютюнник (1920 - 1961)